Po kolejnej kontroli Sanepidu miejskie kąpielisko „Nad Stawem” przy ulicy Łaskiej 64/66 w Konstantynowie Łódzkim przeszło pomyślnie ocenę jakości wody.

Ocena jakości wody w kąpielisku
Cennik usług w ośrodku „Nad Stawem”

Od 4 lipca do 31 sierpnia w Ośrodku nad Stawem nad bezpieczeństwem kąpiących się będą czuwali ratownicy wodni. W dni powszednie – 3 ratowników, w weekendy – 4 ratowników. Kąpielisko będzie strzeżone codziennie od godz. 10.00 do 18.00.

Przypominamy: w Polsce ustalono, że w czasie dyżuru ratownicy mają obowiązek wywieszania na maszcie odpowiednich flag informacyjnych. Wywieszona biała flaga oznacza dozwoloną kąpiel, a czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli. Flagę czerwoną wywiesza się w przypadku, gdy co najmniej:

 1. temperatura wody wynosi poniżej 14 °C;
 2. widoczność jest ograniczona do 50 m;
 3. szybkość wiatru przekracza 5 stopni w skali Beauforta;
 4. trwa akcja ratownicza;
 5. występuje chemiczne lub biologiczne skażenie wody;
 6. występują wyładowania atmosferyczne.

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.

Art. 6.

Zarządzający wyznaczonym obszarem wodnym lub osoba przez niego upoważniona może nie wpuścić na ten obszar osoby lub żądać opuszczenia przez nią tego obszaru, jeśli zachowanie osoby wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem środka odurzającego.

Art. 7.

Zabrania się prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

Art. 34.

Kto, w przypadku o którym mowa w art. 6, nie stosuje się do polecenia zarządzającego obszarem wodnym lub upoważnionej przez niego osoby i wchodzi na obszar wodny albo nie opuszcza tego obszaru, podlega karze grzywny.

Art. 35.

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem mechanicznym, podlega karze grzywny.

Pracownicy CSiR w Konstantynowie Łódzkim, ratownicy wodni pełniący dyżur na kąpielisku w Konstantynowie Łódzkim – są upoważnieni przez zarządzającego obszarem wodnym, dyrektora CSiR w Konstantynowie Łódzkim do podejmowania działań, wydawania poleceń w jego imieniu.

Dostępny jest płatny, niestrzeżony parking oraz działają punkty gastronomiczne. Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu pływającego.

Cennik wypożyczenia sprzętu pływającego :

 1. rower wodny 4 osobowy – 15,00zł za każde rozpoczęte 60 minut;
 2. kajak 2 osobowy – 10 zł za każde rozpoczęte 60 minut.

Cennik parkingu niestrzeżonego (opłata parkingowa za wjazd – za cały dzień):

 1. samochody osobowe: 10 zł;
 2. truck, van: 15,00 zł;
 3. bus: 25,00 zł.

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2 W POLSCE

Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

Zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska:

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących);
 • Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska;
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa;
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania jak również podczas przemieszczania się poza miejscem plażowania i kąpielą w wodzie;
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny);
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcję, obowiązkowo po skorzystaniu z toalety a także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami użytku publicznego;
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji;
 • Bardzo ostrożne podejście do uprawiania sportów wodnych które wiążą się z naruszeniem dystansu społecznego wobec innych osób i rozpryskiwaniem wody na inne kąpiące się osoby;
 • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.