RODO

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 ) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim, ul. Kilińskiego 75 A, 95-050 Konstantynów Łódzki, tel. (0-42) 211-19-05, e-mail:
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Mazur, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań gminy w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki, których przedmiotem działania jest stwarzanie warunków do rekreacji, upowszechniania sportu, promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwał Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom i operatorom pocztowym oraz podmiotom którym powierzono dane w drodze umowy.
 5. Administrator nie przekazuje Pani/a danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/a dane osobowe, gromadzone w zakresie realizacji powyższych celów będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wycofania zgody, przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych do upływu terminów wskazanych w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/u prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych. Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy administrator jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/u prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W razie powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne  w oparciu o przepisy prawa. W przypadku zawierania umowy podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność jej zawarcia.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Partnerzy