Termin i miejsce realizacji:

I turnus 27 czerwiec – 8 lipiec 2022r.

II turnus 11 lipiec – 22 lipiec 2022r.

III turnus 25 lipiec – 5 sierpień 2022r.

CSiR Ośrodek nad Stawem Konstantynów Łódzki ul. Łaska 64/66.

Liczba uczestników w turnusie – 30 osób.

Kwalifikacje osoby niezbędne do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku:
 • nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie¹;
 • ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
 • posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskanych w okresie ostatnich 15 lat².
Kwalifikacje osoby niezbędne do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku:
 • nie była karana (składa oświadczenie lub informację z KRK);
 • ukończyła 18 lat;
 • posiada, co najmniej wykształcenie średnie;
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku³.
Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:
 • kierowanie wypoczynkiem;
 • opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;
 • ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku;
 • kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3;
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;
 • nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2022r.poz. 147), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;
 • zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;
 • przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;
 • udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;
 • nadzór nad realizacją programu;
 • podział uczestników wypoczynku na grupy.
Do obowiązków wychowawcy należy:
 • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
 • poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;
 • prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku;
 • opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;
 • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
 • realizacja programu;
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;
 • zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
 • prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

¹ co najmniej średnie wykształcenie – nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez organizacje harcerskie.

² doświadczenie – nie dotyczy nauczycieli oraz instruktorów harcerskich w stopniu, co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

³ nie jest wymagany dla nauczycieli lub pracowników w placówkach opiekuńczo-wychowawczych posiadających stosowne wykształcenie, oraz dla harcerzy posiadających harcerski stopień instruktorski.