Aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – „ woda nadaje się do kąpieli”.

Kąpielisko będzie czynne i strzeżone, a kąpiel dozwolona, w godzinach 10.00 -18.00, gdy wywieszona jest BIAŁA FLAGA.

Czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli.

Brak flagi oznacza – kąpielisko NIECZYNNE, BRAK DYŻURU RATOWNICZEGO.

Prowadzimy wypożyczalnię sprzętu pływającego. Odpłatność :

 • rower wodny 4 osobowy – 15,00zł/ za każde rozpoczęte 60 minut
 • kajak 2 osobowy – 10 zł/ za każde rozpoczęte 60 minut

Zapraszają punkty gastronomiczne.

ZASADY KORZYSTANIA Z KĄPIELISKA MIEJSKIEGO W TRAKCIE EPIDEMII SARS-COV-2:

Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku przebywania na kwarantannie/izolacji oraz zamieszkiwania z osobą przebywającą na kwarantannie/izolacji, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

ZALECENIA dla osób korzystających z kąpieliska:

 • Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
 • Należy unikać zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
 • Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
 • Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania jak również podczas przemieszczania się poza miejscem plażowania i kąpielą w wodzie.
 • Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
 • Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekcję, obowiązkowo po skorzystaniu z toalety a także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami użytku publicznego.
 • Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji.
 • Bardzo ostrożne podejście do uprawiania sportów wodnych które wiążą się z naruszeniem dystansu społecznego wobec innych osób i rozpryskiwaniem wody na inne kąpiące się osoby.
 • Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/291/21 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 15 czerwca 2021r

Regulamin kąpieliska.

§ 1.1. Regulamin określa zasady korzystania z kąpieliska.
2. Osoby przebywające i korzystające z kąpieliska są zobowiązane do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania jego zasad.
§ 2.1. Kąpielisko może funkcjonować w okresie sezonu kąpielowego.
2. Kąpielisko jest czynne i strzeżone, a kąpiel dozwolona, w godzinach 10.00 – 18.00, gdy wywieszona jest biała flaga.
3.Czerwona flaga oznacza – zakaz kąpieli.
4.Brak flagi oznacza – kąpielisko nieczynne, brak dyżuru ratowniczego.
5.Kąpielisko strzeżone jest oznakowane i wyznaczone bojami w kolorze żółtym i czerwonym. Boje czerwone oznaczają strefę dla osób nieumiejących pływać. Boje żółte oznaczają strefę dla osób umiejących pływać.
6.Za bezpieczeństwo osób na kąpielisku strzeżonym odpowiada ratownik WOPR, pełniący dyżur. Użytkownicy korzystają z kąpieliska na własną odpowiedzialność i ryzyko.
7.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie kąpieliska zobowiązane są stosować się do poleceń ratowników WOPR.
8.Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży, opiekunowie grup muszą zgłosić pobyt zorganizowanej grupy dyżurującemu ratownikowi WOPR i podporządkować się jego poleceniom.
9. Gmina Konstantynów Łódzki , Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób kąpiących się w innych terminach niż określone w ust. 1 i 2 oraz poza wyznaczonymi strefami kąpieliska strzeżonego.
§ 3. Zabrania się :
1) wstępu na teren kąpieliska osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
2) wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników oraz gdy wywieszona jest czerwona flaga;
3) stwarzania zagrożenia bezpieczeństwa i zakłócania wypoczynku oraz kąpieli innych osób, a w szczególności nadmiernego hałasowania, popychania, wrzucania innych osób do wody;
4) korzystania z kąpieli z chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi lub innymi przeciwwskazaniami lekarskimi;
5) kąpieli pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
6) wypływania poza boje wyznaczające kąpielisko strzeżone;
7) skoków do wody;
8) zaśmiecania kąpieliska, niszczenia urządzeń i sprzętu kąpieliska;
9) pływania na pontonach, materacach i innym sprzęcie pływającym pneumatycznym za strefą żółtych boi;
10) zanieczyszczania wody w kąpielisku, a w szczególności poprzez załatwianie potrzeb fizjologicznych, mycia z użyciem środków higieny;
11) pozostawiania bez nadzoru dzieci nieumiejące pływać, niezależnie od wieku.
§ 4. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie kąpieliska, a także kąpać się tylko pod opieką osób pełnoletnich.
§ 5. Sprzęt ratunkowy służy wyłącznie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem.