regulamin

Regulamin ogólny pływalni

 

1. Pływalnia jest obiektem miejskim w Konstantynowie Łódzkim.
2. Pływalnia jest dostępna dla klientów indywidualnych w godz.7:30 – 13:00 i 17:45 – 22:00, a dla grup szkolnych w godz.8:00-15:00 w dniach od poniedziałku do piątku.
3. Z zajęć korzystać mogą: osoby uczące się pływać pod opieką instruktora oraz osoby umiejące pływać pod opieką ratownika.
4. Z zajęć korzystać nie mogą:
a) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod wpływem innych środków odurzających
b) z chorobami zakaźnymi i ranami otwartymi
c) z przeciwwskazaniami lekarskimi.
5. Zajęcia odbywają się grupowo wg ustalonego rozkładu, który znajduje się u dyrektora.
6. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko osoby korzystające z zajęć oraz ich opiekunowie.
7. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką osób pełnoletnich.
8. Zajęcia mogą się odbywać jedynie w obecności ratownika.
9. Każdą osobę przed wejściem do basenu obowiązuje:
– pozostawienie okryć zewnętrznych w szatni głównej
– pobranie numerków do szatani
– przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szafce ubraniowej
– dokładne umycie ciała pod prysznicem: namydlenie (bez kostiumu) całego ciała i dokładne spłukanie wodą, Panie zobowiązane są zmyć makijaż
– noszenie czystego stroju kąpielowego, czepka i zmiana obuwia na klapki, trepy itp.
– wejście przez brodzik w celu dezynfekcji nóg
10. Na każdym z torów pływalni obowiązuje ruch prawostronny.
11. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia.
12. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu, a w szczególności:
-wchodzić do wody bez zezwolenia
-biegać po obrzeżach niecki basenu, w szatniach i pod natryskami
-skakać do wody
-popychać, spychać do wody innych użytkowników pływalni
-siadać na linach torowych
-palić papierosy, pić alkohol, używać innych środków odurzających
-żuć gumę oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu
-wnosić niebezpieczne przedmioty
-wprowadzać psy lub inne zwierzęta
-wszczynać fałszywych alarmów.
13. Za bezpieczeństwo kąpiących się odpowiada ratownik, w innych pomieszczeniach pływalni za bezpieczeństwo odpowiedzialny jest opiekun grupy.
14. Dyrektor Pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z basenu.
15. Za przedmioty pozostawione bez opieki, nie oddane do szatni pływalnia nie ponosi odpowiedzialności.
16. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić basen.
17. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody do pełnej wysokości.
18. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się nakazom ratownika.
19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane a terenu pływalni.
20. Ratownik pełniący dyżur sprawuje ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
21. Skargi i wnioski należy zgłaszać na bieżąco do Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w godzinach urzędowania .

Partnerzy