regulamin udostępniania obiektów

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH
Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim

Zarządzenie Nr 16/2016
Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10.10.2016r.

§ 1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1) centrum – należy przez to rozumieć Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim
3) korzystającym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które wynajmują lub biorą w użyczenie obiekty, o których mowa w § 2. ust. 2
4) obiekcie – należy przez to rozumieć obiekty, pomieszczenia i znajdujące się w nich urządzenia i wyposażenie administrowane przez centrum.

§ 2.

1. Obiekty mogą być udostępniane wszystkim korzystającym, którzy zgłosili taką chęć dyrektorowi centrum.
2. Korzystającym mogą być udostępniane następujące obiekty, znajdujące się  w Konstantynowie Łódzkim:

1) Pływalnia miejska ul. Kilińskiego 75 a
2) Siłownia i fitness ul. Kilińskiego 75 a
3) Zespół Boisk Orlik 2012 ul. Zgierska 21-25
4) Hala sportowa wraz z zapleczem pl. Wolności 60
5) Boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej pl. Wolności 60 wraz z zapleczem.
6) Świetlica w budynku klubowym pl. Wolności 60
7) Zielone tereny  rekreacyjne, skate park, plac zabaw pl. Wolności 60
8)  Ośrodek nad stawem ul. Łaska 64/66
9)  Miejsce przeznaczone do kąpieli,   ul. Łaska 64/66
10)  Tereny rekreacyjne, plac zabaw, skate park, boiska do siatkówki plażowej, altana grillowa ul. Łaska 64/66

3. Korzystającym mogą być udostępnione również inne obiekty, niż wskazane w ust. 2, na podstawie indywidualnych ustaleń z dyrektorem.

§ 3.

1. Wstępnych ustaleń, dotyczących warunków użyczenia lub najmu, należy dokonywać z biurem centrum, które jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00 w formie pisemnej.
2.Grupy zorganizowane korzystają z obiektów na zasadach umów użyczenia zawieranych  po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu i uzyskaniu potwierdzenia w terminach uzgodnionych z biurem centrum.
3. Potwierdzenie rezerwacji  i przygotowanie umowy lub odpowiedź odmowna wydawane są w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku. Termin ten wydłuża się w czasie oczekiwania na opublikowanie terminarzy rozgrywek, ułożenia planów szkolnych czy organizacji imprez miejskich.
4. Szczegółowe terminarze korzystania z obiektów przez grupy zorganizowane znajdują się w poszczególnych obiektach, biurze centrum i na stronie internetowej.

§ 4.

Pierwszeństwo w korzystaniu z obiektów mają szkoły prowadzone przez gminę Konstantynów Łódzki, kluby i stowarzyszenia sportowe w zakresie realizacji umów podpisanych z Gminą Konstantynów Łódzki zgodnie z Uchwałą nr V/26/11 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenie warunków
i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki zmienioną Uchwałą nr  LI/386/14 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 października 2014 roku.

§ 5.

1.Obiekty mogą być udostępniane w dni robocze i świąteczne.
2.W dniach 1.01, Wielkanocy, 1.11, 24, 25, 26 i 31.XII obiekty są nieczynne.
3.W dniach świątecznych 6.01, 1.05, 3.05, Boże Ciało, 15.08, 11.11 obiekty czynne w ograniczonym zakresie czasowym.
4. Obiekty centrum pracują w następujących godzinach:

1) Pływalnia miejska ul. Kilińskiego 75 a
– w sezonie od IX do VI w dniach zajęć szkolnych:
a) w dni robocze  w godz.6.00-22.00, z tym że w godz. 6.00 17.45  pływalnia  jest  dostępna na realizację zajęć szkolnych, przedszkolnych oraz zajęć dla grup zorganizowanych i treningi sekcji pływackiej, warunkowo dopuszcza się także indywidualne wejścia w celach rekreacyjnych w godz.8.00-13.00,
b)  w soboty w godz. 7.00-20.00, z tym że w godz.7.00-10.15 pływalnia jest  dostępna wyłącznie dla realizacji treningów sekcji pływackiej.
c)  w niedziele w godz. 8.00-22.00
– w pozostałych dniach w sezonie od IX do VI:
a)  w dni robocze  w godz.7.30-22.00
b) w soboty w godz.8.00-20.00
c) w niedziele w godz. 8.00-22.00
– w lipcu – nieczynne z powodu przerwy remontowej
– w sierpniu w godz.14.00-21.00
– dni świąteczne z § 5 ust. 3 w godzinach 14.00-22.00, w soboty do godz.20.00

2) Siłownia i fitness ul. Kilińskiego 75 a
a) w sezonie od IX do VI w godzinach 6.00-22.00, w soboty do 20.00.
b) w sierpniu w godz.14.00-21.00
c) dni świąteczne z § 5 ust. 3 w godzinach 14.00-22.00, w soboty do  20.00.

3) Zespół Boisk Orlik 2012 ul. Zgierska 21-25
a) w miesiącach  III, IV, V, VI, IX, X, XI w dni robocze w godz.15.00-21.00,  w soboty i  niedziele  w godzinach 10.00-21.00
b) w miesiącach VII,VIII codziennie w godzinach 10.00-21.00

4) Hala sportowa wraz z zapleczem pl. Wolności 60
a) w roku szkolnym w dni robocze w godzinach 7.00 do godz.16.00 dostępna na realizację zorganizowanych zajęć szkolnych i przedszkolnych,  w godz. 16.30-23.00 treningi sportowe sekcji piłki nożnej oraz w sezonie zimowym piłki nożnej KKS Włókniarz, rekreacja dla grup zorganizowanych
b) w soboty i niedziele w godz. 8.00-20.00 treningi sekcji piłki nożnej, rozgrywki  meczów piłki ręcznej, rekreacja dla grup zorganizowanych

5) Boisko pełnowymiarowe ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej pl. Wolności 60 wraz z zapleczem.
a) w godzinach 8.00-16.00 –  wychowanie fizyczne grupy szkolne, w godzinach 16.30 -21.00 – treningi drużyn sekcji piłki nożnej KKS Włókniarz,   rozgrywki  meczowe wg terminarzy
b) w soboty i niedziele  w godz. 8.00-21.00– rozgrywki meczowe wg terminarzy,  treningi sekcji p. nożnej, imprezy  sportowe i rekreacyjne, turnieje

6) Świetlica w budynku klubowym pl. Wolności 60
a)  przeznaczona wyłącznie na  cele sportowo-rekreacyjne, zajęcia jogi, szkoły rodzenia, zebrania i zajęcia sportowe czynna codziennie wg zapotrzebowania

7)  Plac zabaw, skate park pl. Wolności 60
Przeznaczone do indywidualnego wykorzystania w godzinach pracy obiektu.

8)  Ośrodek nad stawem ul. Łaska 64/66
Czynny codziennie w godz. 8.00-22.00

9)  Miejsce przeznaczone do kąpieli,   ul. Łaska 64/66
Czynne w sezonie letnim od 15 czerwca do 31 sierpnia w godz. 10.00-18.00

10)  Tereny rekreacyjne, plac zabaw, skate park ul. Łaska 64/66
Przeznaczone do indywidualnego wykorzystania w godzinach pracy obiektu. Terminy turniejów i meczy siatkówki plażowej do uzgodnienia z biurem ośrodka.

5. W przypadku organizacji imprez sportowych lub okoliczności losowych godziny pracy obiektów centrum mogą ulec zmianie.

§ 6.

1. Obiekty mogą być udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie.
2. Wysokość opłat za korzystanie z obiektów określa Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego i Rada Miejska.
3. Wykaz korzystających zwolnionych z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie  z obiektów lub uprawnionych do uzyskania zniżek w korzystaniu z nich określa aktualna uchwała  Rady Miejskiej.

 § 7.

1. Za bezpieczeństwo i porządek zgromadzonych w trakcie udostępniania obiektu odpowiedzialność w pełnym zakresie ponosi korzystający.
2. Obowiązkiem korzystającego jest:

1)  przestrzeganie regulaminów korzystania z zajmowanego obiektu,
2)  ubezpieczenie uczestników zajęć rekreacyjno-sportowych,
3) każdorazowe sprawdzanie pod względem bezpieczeństwa udostępnionego mu obiektu,
4) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi lub pracownikowi obsługi wszelkich uwag na temat stanu technicznego obiektu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo zgromadzonych w nim osób,
5) użytkowanie obiektu zgodnie z celem wskazanym w umowie

§ 8.

W czasie udostępniania obiektu korzystający sprawuje nadzór nad przebywającymi z nim    w tym czasie osobami i ponosi względem centrum odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas udostępniania im obiektu, także te, które powstały z winy przebywających z nim osób.

§ 9.

1. Korzystający zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć rzeczy osobiste w czasie korzystania z obiektu.
2. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaginięcia lub kradzieży rzeczy, o których mowa w ust. 1.

§ 10.

1. Korzystający mogą użytkować wyłącznie te obiekty, które zostały im udostępnione na podstawie umowy, o której mowa w ust. 3.
2. Osoby lub podmioty, które nie uzyskały zgody na korzystanie z obiektu, niezwłocznie opuścić pod rygorem zawiadomienia odpowiednich służb porządkowych.

§ 11.

1.  Korzystającego i przebywające z nim osoby obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających oraz palenia papierosów w czasie udostępniania im obiektu bądź przebywania na terenie.
2. Osoba upoważniona przez dyrektora może odmówić prawa wstępu do obiektu korzystającemu bądź przebywającym z nim osób, które znajdują się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
3. Stwierdzenie przez pracownika centrum spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających bądź palenia papierosów przez korzystającego lub przebywające z nim osoby jest podstawą do wydalenia ich z obiektu. W takiej sytuacji dyrektor może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§ 12.

1. Dyrektorowi lub upoważnionej przez niego osobie przysługuje uprawnienie do kontrolowania zajęć lub imprez odbywających się w obiekcie.
2. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w stosowaniu niniejszego regulaminu dyrektorowi przysługuje prawo wydania zakazu korzystania z obiektu lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.

§ 13.

Dyrektor może:
1) zmienić godziny udostępniania obiektów centrum, informując o tym jednocześnie korzystających z 7-dniowym wyprzedzeniem,
2) odwołać dokonane rezerwacje lub odstąpić od zawartych umów, w razie wystąpienia przyczyn, których nie dało się przewidzieć i z powodu których udostępnienie obiektów nie leżałoby w interesie centrum.

§ 14.

W sprawach dotyczących korzystania z obiektu, które nie zostały unormowane niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje dyrektor.

 

Pobierz

Partnerzy