Postępowania do których stosuje się ustawę Prawo Zamówień Publicznych w 2022 r.

Postępowanie: 3/2022 Modernizacja dachu budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim

Termin składania ofert upływa:

w dniu 23 marca 2022 r., o godz. 12:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert pn:

„Modernizacja dachu budynku Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu Wolności 60 w Konstantynowie Łódzkim”

Wartość szacunkowa zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO.

Uwaga:
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/583076


Partnerzy